Towarzystwo
Cele statutowe
 
XV Naukowy Zjazd PTBnM
 
Kursy, szkolenia i zjazdy
 
Wydawnictwa
 
Kontakt
 
 

Historia powstania PTBnM

30 października 1992 r.
W Szczecinie na zebraniu Członków Założycieli (15 osób) Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą wybrano Tymczasowy Zarząd, którego Przewodniczącym został prof. dr hab. Marek Naruszewicz, a Sekretarzem dr Barbara Torbus-Lisiecka. 27 listopada 1992 r. Sąd Wojewódzki w Szczecinie, Wydział I Cywilny na wniosek Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia, postanowił wpisacę do rejestru stowarzyszeń Polskie Towarzystwo Badań nad Miażdżycą (PTBnM) z siedzibą w Szczecinie, działające na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z prawem tworzenia jednostek terenowych w sposób okresęlony w statucie.


30 listopada 1992 r.
W Świnoujściu odbyło się Otwarte Zebranie Inauguracyjne PTBnM, na którym powołano Komitet Naukowy i Organizacyjny I Zjazdu, podjęto Uchwałę o ustanowieniu nagród naukowych sponsorowanych przez firmy oraz o nadaniu Członka Honorowego podczas ceremonii otwarcia Zjazdu.


31 maja 1993 r.
W Kazimierzu Dolnym n/Wisłą, podczas I Naukowego Zajazdu PTBnM, odbyło się Walne Zebranie, na którym dokonano wyboru Władz Towarzystwa (uformowanie Zarządu Głównego I kadencji).
W wyniku głosowania Przewodniczącym Zarządu Głównego został prof. Marek Naruszewicz, wybrano też 15-osobowy Zarząd Główny, 5-osobową Komisję Rewizyjną i 5-osobowy Sąd Koleżeński.
Na pierwszym posiedzeniu Zarządu Głównego, po zakończeniu Walnego Zebrania, wybrano Prezydium: prof. Aldona Dembińska-Kieć (Wicerzewodnicząca), dr Barbara Torbus-Lisiecka (Sekretarz) i mgr Hanna Bukowska (Skarbnik).


Sierpień 1993 r.
PTBnM uzyskało członkowstwo International Atherosclerosis Society (IAS).


24 czerwca 1997 r.
W Piaskach Wielkich k. Wolina, podczas V Naukowyego Zjazdu PTBnM, odbyło sieţ Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze PTBnM, podczas którego udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi I kadencji i dokonano wyboru nowych Władz Towarzystwa (II kadencja).
W wyniku głosowania Przewodniczącym Zarządu Głównego został ponownie prof. Marek Naruszewicz, Wiceprzewodniczącym prof. Aldona Dembińska-Kieć, Sekretarzem dr hab. Maria Jastrzębska i Skarbnikiem dr Hanna Bukowska.


29 czerwca 2002 r.
W Warszawie odbył się Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą. W wyniku głosowania Przewodniczącym Zarządu Głównego został prof. Marek Naruszewicz, wybrano też 15-osobowy Zarząd Główny, 4-osobową Komisjeţ Rewizyjną i 5-osobowy Sąd Koleżeński.
Wybrano również Prezydium Zarządu Głównego w składzie: prof. Marek Naruszewicz - Prezes Zarządu Głównego pTBnM, Prof. Anna Członkowska - Wiceprezes, prof. Zdzisława Kornacewicz-Jach - Wiceprezes, dr hab. Maria Jastrzębska - Sekretarz, dr Hanna Bukowska - Skarbnik